Glamour: Women, History, Feminism

Glamour: Women, History, Feminism❴Reading❵ ➾ Glamour: Women, History, Feminism Author Carol Dyhouse – Oaklandjobs.co.uk In this lavishly illustrated book, author Carol Dyhouse surveys the world of glamour from early Hollywood right up to Madonna She deftly unpacks the ever changing nature of the word, its relationship In this lavishly illustrated book, author Carol Dyhouse surveys the world of glamour from early Hollywood right up to Madonna She deftly unpacks the ever changing nature of the word, its relationship to femininity and fashion, and its place in twentieth century social history With wit and insight, Dyhouse conducts a dazzling tour of the history and meaning of costume, cosmetics, perfume, and fur and disentangles some of the arguments surrounding femininity, appearance and power and directly addresses feminist concerns As Dyhouse shows with style and flair, glamour as an expression of Glamour: Women, PDF/EPUB ² desire and entitlement in women can t simply be dismissed as an oppressive, or subjective male fantasy, but carries celebratory and liberating meanings for women. Yazar n niyeti iyi de, iyi niyet ne yaz k ki her zaman iyi sonu lar do urmuyor Bir ok eyi, teoride ve pratikte g zden ka rabiliyorsunuz mesela Evet g zel sorular soruyor metni toparlamak amac yla, ancak sorular na verdi i cevaplar ok da tatmin edici de il At fta bulundu u al malardan yap lan al nt lar c mb zlanm izlenimi uyand r yor Hepsinden nemlisi, insani bir g d olarak g rd s slenmenin i inde bulundu umuz a da art k amac n a p kad nlar rk t c derecede tek tiple tirdi i Yazar n niyeti iyi de, iyi niyet ne yaz k ki her zaman iyi sonu lar do urmuyor Bir ok eyi, teoride ve pratikte g zden ka rabiliyorsunuz mesela Evet g zel sorular soruyor metni toparlamak amac yla, ancak sorular na verdi i cevaplar ok da tatmin edici de il At fta bulundu u al malardan yap lan al nt lar c mb zlanm izlenimi uyand r yor Hepsinden nemlisi, insani bir g d olarak g rd s slenmenin i inde bulundu umuz a da art k amac n a p kad nlar rk t c derecede tek tiple tirdi i ger e ine hi dokunmuyor Plastik cerrahi, kozmetik sekt r , moda zerine nemli sorular sorarm gibi yap p asl nda sormadan yan ndan ge iveriyor Haliyle verdi i cevaplar da tatmin edici olmaktan uzak kalm bence Okumasan z ok bir ey kaybetmezsiniz bence Hele de feminist literat rde okunacak ok daha ncelikli al malar dururken Bir G steri kelimesinin i inde 20 Y zy l ngiltere Bir par a ABD ve bence Avrupa tarihini bar nd rabilece i hi akl n za gelir miydi G steri kelimesinin y llara g re anlam n n de i imi, ona y klenen anlamlar zerinden 20 Y zy l ngiltere kad n n n tarihi akademik er evede masals bir anlat mla anlat l yor bu kitapta Okurken bana yer yer Mad Men atmosferini an msatt n da s ylemeden ge emeyece im Neden kitab ok be enmeme ra men bir Y ld z eksik vermi oldu uma gelirsek nedeni Bir G steri kelimesinin i inde 20 Y zy l ngiltere Bir par a ABD ve bence Avrupa tarihini bar nd rabilece i hi akl n za gelir miydi G steri kelimesinin y llara g re anlam n n de i imi, ona y klenen anlamlar zerinden 20 Y zy l ngiltere kad n n n tarihi akademik er evede masals bir anlat mla anlat l yor bu kitapta Okurken bana yer yer Mad Men atmosferini an msatt n da s ylemeden ge emeyece im Neden kitab ok be enmeme ra men bir Y ld z eksik vermi oldu uma gelirsek nedeni evirisiydi evirisinde yer yer beni rahats z eden eyler oldu ngilizce c mleye s k s k ya ba l olmaktan kaynaklan yor olsa gerek, T rk e c mlelerde yer yer zne y klem uyumsuzluklar , anlam kaymalar , c mlede anla mazl klara yol a acak imgeler ve yaz m yanl lar vard Bununla birlikte yerelle tirmeleri ok be endi imi de s ylemeliyim Kitap g zel ama orijinalini okuman z neririm nk baz kilit s zc klerin T rk e kar l yok ve yerine kullan lan T rk e s zc kler sadece kafa kar t r yor Hatta glamour i in kullan lan g steri de buna rnek verilebilir. Bu yaz n n orijinali canlabirsene de yay nland Etraf m za d n p de yle bir bakt m zda herkesin, zellikle de kad nlar n, modan n, g zelli in, zenginli in, istenme ve sevilme arzusunun izinde ekillendirdi ini g r yoruz hem d g r n lerini hem de hal ve tav rlar n K saca hepimiz g steri kurban y z Sussex niversitesi nde ara t rmac olan Carol Dyhouse, ngiltere de g steri in nas l ortaya kt na, zamanla nelerin de i ti ine odaklanm Ancak bunlar n o u, farkl versiyonlard Bu yaz n n orijinali canlabirsene de yay nland Etraf m za d n p de yle bir bakt m zda herkesin, zellikle de kad nlar n, modan n, g zelli in, zenginli in, istenme ve sevilme arzusunun izinde ekillendirdi ini g r yoruz hem d g r n lerini hem de hal ve tav rlar n K saca hepimiz g steri kurban y z Sussex niversitesi nde ara t rmac olan Carol Dyhouse, ngiltere de g steri in nas l ortaya kt na, zamanla nelerin de i ti ine odaklanm Ancak bunlar n o u, farkl versiyonlarda ve yer yer farkl zamanlarda olsa da hepimiz i in ge erli Mesela, benim ergenlik gen lik d nemimde kimi k zlar Spice Girls , Madonna y rnek al rken ben ve birka yak n arkada m Gwen Stefani ve Courtney Love rnek almay tercih etmi tik moda ikonu olarak G z m ze siyah kalem ekmeden, k rm z ruj s rmeden, sa lar j leleyip havaya dikmeden soka a kmad m z d nemleri d n gibi hat rl yorum Bize dayat lan g steri anlay n kendi a m zda reddetmi olsak da ba ka yerinden yakalam z asl nda nk bug n bu bahsetti im iki kad n da sadece m zik alan nda de il, moda alan nda da ikon say l yorlar.Carol Dyhouse, G steri Kad nlar, Tarih, Feminizm de hem toplumun kad nlara, hem de kad nlar n kendilerine bak a s n n nas l ve nelerle de i ti ini ele al yor Akademik bir dille yazm olsa da b yle konulara ilginiz varsa s k lmadan okuyaca n za inan yorum ok fazla isim, ok fazla tarih, ok fazla di er bilgi dolu kitab n i i ve o unu muhtemelen benim gibi akl n zda tutamayacaks n z Ancak g steri i, toplumdaki kad n alg s n , hem g steri li, hem de feminist olman n m mk n olup olmad n sorgularken bulacaks n z kendinizi G steri S zc n orijinal ad Glamour , eseri b yle isimlendirerek Kad n, Tarih, Feminizm diye bir de alt ba l k at yor Carol Dyhouse Kendisi ngiltere deki Sussex niversitesinde g rev yapan bir sosyal tarih i Genelde feminizm ve kad n tarihi zerine al yor Girl Trouble isimli, okumay d nd m hen z T rk eye evrilmemi bir eseri daha var Eseri tamamen internette gezinirken fark ettim Can yay nlar ndan Frankenstein evirisiyle tan d m ba ar l evirmen Duygu Ak n taraf ndan G steri S zc n orijinal ad Glamour , eseri b yle isimlendirerek Kad n, Tarih, Feminizm diye bir de alt ba l k at yor Carol Dyhouse Kendisi ngiltere deki Sussex niversitesinde g rev yapan bir sosyal tarih i Genelde feminizm ve kad n tarihi zerine al yor Girl Trouble isimli, okumay d nd m hen z T rk eye evrilmemi bir eseri daha var Eseri tamamen internette gezinirken fark ettim Can yay nlar ndan Frankenstein evirisiyle tan d m ba ar l evirmen Duygu Ak n taraf ndan T rk eye evrilmi ti Konusu g steri li geldi i i in biraz da farkl l k olsun diyerek kitab edindim al ma genel olarak Amerika, ngiltere biraz da Avrupa ekseninde g steri , g steri li olma meselesinin tarihsel olarak ortaya k n , zellikle kad nlar ince ince nas l i ine ekti ini ve kapitalizm taraf ndan hangi y ntemlerle ekonomik a dan bir alt n madenine d n t n rneklerle, referanslarla a k ve anla l r bir bi imde aktar yor En sonunda da yazar al mas na dair genel bir de erlendirme sunuyor G steri kelimesi ngilizcedeki Glamour en iyi kar layan s zc k olsa da her k lt rde g ndermeleri ve anlam de i iklik g sterebilir Yazar n da anlatt gibi bu kavram 19 Y zy l ba lar ndan bug nlere kadar toplumsal ko ullara ve kitlelerin alg s na ba l olarak olumlu, olumsuz pek ok anlam y klenmi D nd mde g steri benim zihnimde genel olarak yapayl k ve a r l k bildiren bir kavram Ad st nde ba ka insanlara bir eyler g stermek, st nl k sergilemek gibi a r mlar yarat yor Fakat bu kitaptaki gibi g steri i kad n n d g r n zerinden d nd mde g steri li olman n yani makyaj ve giyimi nemsemenin bir tercih oldu u, kad n n benli ini ve ya am tarz n yans tt , kimse taraf ndan yarg lanamayaca da bir ger ek Bu eserin odak noktas g steri li kad nlar n toplum taraf ndan nas l g r ld ve kad nlar n g steri i zaman i inde hangi ama larla kulland ve neden nemsedi ini tart mak Bu eserin ele al nan sorun y llar y l g zellik firmalar n n, moda irketlerinin film end strisiyle el ele verip kad nlar , kad nlar n hayallerini hedef alarak bundan ciddi kazan lar elde etmesi Kad n n toplum i indeki konumunun de i kenli iyle paralel bir bi imde kozmetik, moda reklamlar n n da de i mesi ve kad n n o u zaman m srif bir al veri tutkunu damgas yemesi Carol Dyhouse ticari bir objenin hayat n z nas l de i tirece i ve sizi bulundu unuz konumdan kurtar p daha ileri daha mutlu bir seviyeye ta yaca yalan n n ok uzun y llard r reklamc l k zekas yla nas l kad nlar hedef ald n rneklerle resimlerle tek tek anlat yor Okuduk a ve resimleri inceledik e ok e lenece inizi temin edebilirim Britanya da ld r l p moda oldu u i in apkalara tak lan k k cins ku lardan k rk modas n n tarihine, korselerden yatak odan zda oryantal havalar estirecek pahal parf mlere, hayalimde bir t rl canland ramad m, sizi ha layarak zay flatan naylonlar n reklamlar na kadar hayretlere d ren ve ok a d nd ren olaylara rastlad m bu kitapta Ayr ca al man n sonlar na do ru sadece beyaz kad nlar n kat labildi i g zellik yar malar n , ikinci dalga feminizmin ayak seslerini duyurdu u ilgi ekici protestolar okuyarak a k nl m bir st seviyeye ta d m Eserde ad ge en o u filmi veya ah s bilmiyordum ama bu ok b y k bir sorun yaratmad G steri in uzun ser veninde Marilyn Monroe, Diana Spencer, Madonna gibi tan d k isimlerin yaratt klar imajlardan ve toplum st ndeki etkilerinden de bahsediliyor Okurken en ok unu fark ettim ki kad n n toplumdaki yerinin zaman i indeki de i imi ve daima hem g r n hem ya am bi imi bak m ndan y netilmeye, de i tirilmeye al lmas , zaman zaman obje konumuna getirilip zaman zaman da daha y ce ama lar i in sembol olarak kullan lmas evrensel bir durum Ataerkil toplumlarda kad nlar hep bir e it damga yemeye, yap p ettiklerine, s ylediklerine dikkat etmeye mahk m olmu lar Okurken T rkiye de nas ld acaba diye d nmeden duram yorsunuz, g zlerinizin n ne Ye il am y ld zlar geliyor bir anda Bu al man n T rkiye versiyonu veya erkek g steri i st nden yap lacak yeni bir al ma ok keyifli olabilirmi Zira ya ad m z a da g r n m ne nem veren ve parf mlerle ampuanlarla hayat n n de i ece ine inananlar sadece kad nlar de il Kitap bittikten sonra moda ve kozmetik end strisinin ve yalanlar n n varl bir kez daha i imi burktuysa da binlerce insan n da ekmek kap s olan bu sekt rler ya lanma kremi kullanmazsak maazallah k r aca m z , sa lar m z dolgun olmazsa kimsenin d n p bakmayaca n ba rmaya devam etsinler nsanlar sorgulamak ve de i mek yetilerine sahip olduktan sonra kozmetik ve moda sekt r ne servetler harcamadan da g steri li olunabilece ini ke fedebilir Belki bir g n bu sekt rler bizi de il biz o sekt rleri daha s rd r lebilir, daha insanc l ekilde de i tirebiliriz Although this books starts with Hollywood cinema of the thirties glamour really begins with the illusion making of old royal courts Never appreciated bustles and periwigs, e.g., but I do haveof a feel for the twentieth century Took away that glamour British spelling because a British book has long been associated with tarts, kept women, and chorus girls What today we would call skanks Can t see how this look is empowering, as many feminist apologists contend, but it apparently work Although this books starts with Hollywood cinema of the thirties glamour really begins with the illusion making of old royal courts Never appreciated bustles and periwigs, e.g., but I do haveof a feel for the twentieth century Took away that glamour British spelling because a British book has long been associated with tarts, kept women, and chorus girls What today we would call skanks Can t see how this look is empowering, as many feminist apologists contend, but it apparently worked for Zsa Zsa Gabor, if not, say, Tammy Faye Bakker Here is a great joke I made up myself what do you do if you meet a shift less woman you give her the slip Picked up this book on a whim as I wanted to read another by the author but my library had this book Didn t think it was a subject I was overly interested in and found myself CAPTIVATED Great writing style, witty prose, loved how it all came together Great book This was great until she started talking about obesity Luckily it s few and far between, but still. Academic in tone, yet fast paced and readable, this book explores glamour as both concept and commodity From Marlene Dietrich to Madonna, the evolution of glamour is analyzed alongside its relationship with pop culture, celebrity, advertising, and fashion surprisingly, being glamorous was not always considered en vogue Images of perfume ads from the 20s are interspersed with accounts of the less than pretty aspects that came with upholding such an ideal think class issues, Orientalism, and Academic in tone, yet fast paced and readable, this book explores glamour as both concept and commodity From Marlene Dietrich to Madonna, the evolution of glamour is analyzed alongside its relationship with pop culture, celebrity, advertising, and fashion surprisingly, being glamorous was not always considered en vogue Images of perfume ads from the 20s are interspersed with accounts of the less than pretty aspects that came with upholding such an ideal think class issues, Orientalism, and extensive cosmetic surgeries Dyhouse explores the political implications of mixing up glamorous principles with conventional ideas of femininity Cohesively balancing perspectives on how these notions could be both restricting and liberating for women, she inspires questions for further debate Encapsulating a century of cultural history in about 170 pages is tough though, and her own analysis feels as if it is just skimming the surface of what could be discussed Upon finishing the book, I felt as though I could easily consume another hundred pages on glamourReviewed by Anna Fitzpatrick to be truthful i only bought this book because of the cover haha but it actually turned out to be a pretty fascinating read.the author looks at glamour from the various perspectives of different classes through various eras glamour and it s dynamic in relation to feminine identity plays a multi role in regard to expressing the female identity it is interesting to look at how the female power dynamic is explored through this idea.the book is a written from many different angles, taking into ac to be truthful i only bought this book because of the cover haha but it actually turned out to be a pretty fascinating read.the author looks at glamour from the various perspectives of different classes through various eras glamour and it s dynamic in relation to feminine identity plays a multi role in regard to expressing the female identity it is interesting to look at how the female power dynamic is explored through this idea.the book is a written from many different angles, taking into account a feminist and women of colour perspective it shows in detail what the meaning of beauty actually truly conveys and how throughout society and through the decades status is portrayed basically through fashion and appearance ad a sociology student i found this book very interesting and relevant in regard ton gender studies, also in regard to psychology scholars, i m sure it would be of interest to them aswel

Glamour: Women, History, Feminism PDF/EPUB ã Glamour:
  • Hardcover
  • 230 pages
  • Glamour: Women, History, Feminism
  • Carol Dyhouse
  • English
  • 07 June 2017
  • 184813407X