Láska je chyba v programe

Láska je chyba v programe[Download] ✤ Láska je chyba v programe By Maxim E. Matkin – Oaklandjobs.co.uk V rom ne L ska je chyba v programe tridsiatnik Stajpen rie i zlo it citov prepletenec so svojou priate kou Zoe, s priate kou svojho brata Korbena Sony a s expriate kou Kimi Popritom pom ha matke ne zo V rom ne chyba v Epub µ L ska je chyba v programe tridsiatnik Stajpen rie i zlo it citov Láska je PDF \ prepletenec so svojou priate kou Zoe, s priate kou svojho brata Korbena Sony a s expriate kou je chyba v Epub Ü Kimi Popritom pom ha matke ne zosta s otcom a priate ovi Skal rovi ne zosta pri zdravom rozume, v etko podfarben sarkastick mi koment rmi o ivote, pr ci a l ske t l je ahk , svie i a prudko itate n eny s kraj ie a inteligentnej ie, mu i citlivej , rodi ia tr pnej , sex b rlivej a rozchody bolestnej ie ako v skuto nosti Kniha Maxima E Matkina L ska je chyba v programe je pravdivej ia ako ivot. Tak, pridal som al iu makul du , po ktorej sa o i a mozog k u ako bos noha po slizniakovi Vrtk , nekompromisn , kv zy m dre, pln pachov a happy endovsk hehe, spojler ako ri Ja som si Matkina dal ako acylpyrin chcel som sa len tak v a na posteli a v sedadle, chtivo hlta vety a v hlave uva ova ko ko som to t ch ien mal Matkin mi robil spolo nos a epkal do ucha, aby som si k tomu e te otvoril f a u v na neotvoril, ve nie som buran, len r d tam v etko a v etk ch Te Tak, pridal som al iu makul du , po ktorej sa o i a mozog k u ako bos noha po slizniakovi Vrtk , nekompromisn , kv zy m dre, pln pachov a happy endovsk hehe, spojler ako ri Ja som si Matkina dal ako acylpyrin chcel som sa len tak v a na posteli a v sedadle, chtivo hlta vety a v hlave uva ova ko ko som to t ch ien mal Matkin mi robil spolo nos a epkal do ucha, aby som si k tomu e te otvoril f a u v na neotvoril, ve nie som buran, len r d tam v etko a v etk ch Teraz neviem, i to bola t to kniha, ktor som tal v sobotnej pr lohe SME nejak som nemal iadne flashbacky A najsk r p r rokov Matkinovi d m pokoj, u sa mi to javilo ako st le to ist Po pre tan som uva oval ak kompoz ciu by vedela vymyslie in pirovan slovensk mi re liami a dospel som k tragick mu z veru, e to nechcem vedie V tomto oh ade ma Slova nefascinuje to u rad ej Koszonom jol.Av ak aby som bol kriticky i k sebe, asi nie som moc aleko od slovenskej mentality Boha Matkin Mozog si odd chol a m em sa pusti do Khuna alebo do inej historickej epopeje U d vno som ne tala nie o od Matkina, tak bolo na ase sa k nemu vr ti Podan cynicky a s nadh adom to sadlo akur t do mojej n lady A v bec nevad , e mi ch ba aspo 10 rokov na to, aby som mala pocit, e je to ako z m jho ivota. Nebolo to zl , nebolo to dobr Najzauj mavej ie na celej knihe je, e v kni nici sa nikto neun val odlepi n lepku s cenou a ja som 180 str n rozm ala ako za nie o tak to mohol niekto vyhodi 9.95 U viem pre o som sa tak dlho neun vala vr ti k Matkinovy Jeho knihy nie s zl , to nie Len s tak vla n Pre tate ich za p r hod n a zabudnete na nich za e te menej.Ni v m nedaj iadnu spomienku, alebo o i len podnetn my lienku Netvrd m, e v etky knihy musia zanecha v loveku stopu, Nebolo to zl , nebolo to dobr Najzauj mavej ie na celej knihe je, e v kni nici sa nikto neun val odlepi n lepku s cenou a ja som 180 str n rozm ala ako za nie o tak to mohol niekto vyhodi 9.95 U viem pre o som sa tak dlho neun vala vr ti k Matkinovy Jeho knihy nie s zl , to nie Len s tak vla n Pre tate ich za p r hod n a zabudnete na nich za e te menej.Ni v m nedaj iadnu spomienku, alebo o i len podnetn my lienku Netvrd m, e v etky knihy musia zanecha v loveku stopu, tie lep ie by v ak mali T to je vhodn akur t na tanie pred t diom, ke sa chcete odreagova a nemyslie , aby ste si nepre a ili myse al mi inform ciami.Minule som pod a v etk ho na Hviezdu Jasn bola v spr vnej polomrtvej n lade a tak som ju zhltla bez probl mov Tentoraz som v ak h adala nie o viac a tu som s t m p tran m nemala ani len za a.Dobre, ale teraz k deji nedeji Ako to u v ofici lnom popise vysvetlili, dej sa to okolo Stejpena a jeho skvel ho ubostn ho milostn ho rodinn ho ivota Stejpen je zvl tny chrob k, v niektor ch momentoch mi hl sok v hlave nazna oval, e keby to bohovia chceli inak a narodila som sa pod inou hviezdou nie o tak by presne vyr stlo aj zo m a Je desiv ke sa viete stoto ni s tridsiatnikom Je so enou, ktor chce aj nechce, keby to ko nerie ila veci priklonil by sa k strane chce Najprv by v ak musel zabudn na svoju b val , ktor moment lne tie chce aj nechce No keby jeho brat nebol idiot, jeho otec despota, matka by sa postavila sama za seba a bratova frajerka sa venovala pr ve bratovi a nie jemu, vtedy a by bol svet kr sny Najprv by sa v ak musel e te prenies cez pocity v eobecn ho ne astia loveka v 21.storo.To je dej Toto Cynicky nap san ch 180, preplnen ch sexom a nad vkami a ignorovan m vodzoviek, nie v ne o je s t mto t lom p sania T to knihu som na la v kni nici a ke e som u d vnej ie chcela vedie ak m Matkin t l p sania, tak som si ju po i ala Teraz po pre tan neviem o si m m myslie Pr behovo to nie je zl ,je to dos realistick poh ad na ivot Len mi trochu vadilo, ke po takmer ka dej priamej re i i lo slovo povedal povedala. Jedna z top knizek Matkina Nenajdeme sice v ni tolik mouder , ale za to je zde perfektne vyvazeny humor a smutek soucit s hlavnimi postavami.. Po dlh ch rokoch kone ne kniha, ktor vo mne prebudila v etky zmysly Asi niet em cie, ktor by som po as nej nepre ila. 3,5 5 Priemern pr beh Ni m neprekvapil a ani nezaujal V nimo ne nem m rada pou itie vulg rnych slov v knih ch Niekedy to prehliadnem, ale v tomto pr pade tomu tak nebolo, bohu ia V bud cnosti pravdepodobne u nesiahnem po tomto autorovi. M j prv slovensk autor a som z toho paf Never ever again

Láska je chyba v programe PDF Í chyba v  Epub µ
    Láska je chyba v programe PDF Í chyba v Epub µ zdravom rozume, v etko podfarben sarkastick mi koment rmi o ivote, pr ci a l ske t l je ahk , svie i a prudko itate n eny s kraj ie a inteligentnej ie, mu i citlivej , rodi ia tr pnej , sex b rlivej a rozchody bolestnej ie ako v skuto nosti Kniha Maxima E Matkina L ska je chyba v programe je pravdivej ia ako ivot. Tak, pridal som al iu makul du , po ktorej sa o i a mozog k u ako bos noha po slizniakovi Vrtk , nekompromisn , kv zy m dre, pln pachov a happy endovsk hehe, spojler ako ri Ja som si Matkina dal ako acylpyrin chcel som sa len tak v a na posteli a v sedadle, chtivo hlta vety a v hlave uva ova ko ko som to t ch ien mal Matkin mi robil spolo nos a epkal do ucha, aby som si k tomu e te otvoril f a u v na neotvoril, ve nie som buran, len r d tam v etko a v etk ch Te Tak, pridal som al iu makul du , po ktorej sa o i a mozog k u ako bos noha po slizniakovi Vrtk , nekompromisn , kv zy m dre, pln pachov a happy endovsk hehe, spojler ako ri Ja som si Matkina dal ako acylpyrin chcel som sa len tak v a na posteli a v sedadle, chtivo hlta vety a v hlave uva ova ko ko som to t ch ien mal Matkin mi robil spolo nos a epkal do ucha, aby som si k tomu e te otvoril f a u v na neotvoril, ve nie som buran, len r d tam v etko a v etk ch Teraz neviem, i to bola t to kniha, ktor som tal v sobotnej pr lohe SME nejak som nemal iadne flashbacky A najsk r p r rokov Matkinovi d m pokoj, u sa mi to javilo ako st le to ist Po pre tan som uva oval ak kompoz ciu by vedela vymyslie in pirovan slovensk mi re liami a dospel som k tragick mu z veru, e to nechcem vedie V tomto oh ade ma Slova nefascinuje to u rad ej Koszonom jol.Av ak aby som bol kriticky i k sebe, asi nie som moc aleko od slovenskej mentality Boha Matkin Mozog si odd chol a m em sa pusti do Khuna alebo do inej historickej epopeje U d vno som ne tala nie o od Matkina, tak bolo na ase sa k nemu vr ti Podan cynicky a s nadh adom to sadlo akur t do mojej n lady A v bec nevad , e mi ch ba aspo 10 rokov na to, aby som mala pocit, e je to ako z m jho ivota. Nebolo to zl , nebolo to dobr Najzauj mavej ie na celej knihe je, e v kni nici sa nikto neun val odlepi n lepku s cenou a ja som 180 str n rozm ala ako za nie o tak to mohol niekto vyhodi 9.95 U viem pre o som sa tak dlho neun vala vr ti k Matkinovy Jeho knihy nie s zl , to nie Len s tak vla n Pre tate ich za p r hod n a zabudnete na nich za e te menej.Ni v m nedaj iadnu spomienku, alebo o i len podnetn my lienku Netvrd m, e v etky knihy musia zanecha v loveku stopu, Nebolo to zl , nebolo to dobr Najzauj mavej ie na celej knihe je, e v kni nici sa nikto neun val odlepi n lepku s cenou a ja som 180 str n rozm ala ako za nie o tak to mohol niekto vyhodi 9.95 U viem pre o som sa tak dlho neun vala vr ti k Matkinovy Jeho knihy nie s zl , to nie Len s tak vla n Pre tate ich za p r hod n a zabudnete na nich za e te menej.Ni v m nedaj iadnu spomienku, alebo o i len podnetn my lienku Netvrd m, e v etky knihy musia zanecha v loveku stopu, tie lep ie by v ak mali T to je vhodn akur t na tanie pred t diom, ke sa chcete odreagova a nemyslie , aby ste si nepre a ili myse al mi inform ciami.Minule som pod a v etk ho na Hviezdu Jasn bola v spr vnej polomrtvej n lade a tak som ju zhltla bez probl mov Tentoraz som v ak h adala nie o viac a tu som s t m p tran m nemala ani len za a.Dobre, ale teraz k deji nedeji Ako to u v ofici lnom popise vysvetlili, dej sa to okolo Stejpena a jeho skvel ho ubostn ho milostn ho rodinn ho ivota Stejpen je zvl tny chrob k, v niektor ch momentoch mi hl sok v hlave nazna oval, e keby to bohovia chceli inak a narodila som sa pod inou hviezdou nie o tak by presne vyr stlo aj zo m a Je desiv ke sa viete stoto ni s tridsiatnikom Je so enou, ktor chce aj nechce, keby to ko nerie ila veci priklonil by sa k strane chce Najprv by v ak musel zabudn na svoju b val , ktor moment lne tie chce aj nechce No keby jeho brat nebol idiot, jeho otec despota, matka by sa postavila sama za seba a bratova frajerka sa venovala pr ve bratovi a nie jemu, vtedy a by bol svet kr sny Najprv by sa v ak musel e te prenies cez pocity v eobecn ho ne astia loveka v 21.storo.To je dej Toto Cynicky nap san ch 180, preplnen ch sexom a nad vkami a ignorovan m vodzoviek, nie v ne o je s t mto t lom p sania T to knihu som na la v kni nici a ke e som u d vnej ie chcela vedie ak m Matkin t l p sania, tak som si ju po i ala Teraz po pre tan neviem o si m m myslie Pr behovo to nie je zl ,je to dos realistick poh ad na ivot Len mi trochu vadilo, ke po takmer ka dej priamej re i i lo slovo povedal povedala. Jedna z top knizek Matkina Nenajdeme sice v ni tolik mouder , ale za to je zde perfektne vyvazeny humor a smutek soucit s hlavnimi postavami.. Po dlh ch rokoch kone ne kniha, ktor vo mne prebudila v etky zmysly Asi niet em cie, ktor by som po as nej nepre ila. 3,5 5 Priemern pr beh Ni m neprekvapil a ani nezaujal V nimo ne nem m rada pou itie vulg rnych slov v knih ch Niekedy to prehliadnem, ale v tomto pr pade tomu tak nebolo, bohu ia V bud cnosti pravdepodobne u nesiahnem po tomto autorovi. M j prv slovensk autor a som z toho paf Never ever again "/>
  • Hardcover
  • 184 pages
  • Láska je chyba v programe
  • Maxim E. Matkin
  • Slovak
  • 09 October 2019
  • 8071459259