Belgelerle 2. Abdülhamid Dönemi

Belgelerle 2. Abdülhamid Dönemi➹ Belgelerle 2. Abdülhamid Dönemi Download ➾ Author İhsan Süreyya Sırma – Oaklandjobs.co.uk II Abdulhamit Sultan Abd laziz in sebebi hala z lmemi olan esrarengiz l m nden ve V Murat n iki ay kadar s ren k sa saltanat ndan sonra Osmanl taht na oturdu Osmanl Devleti ni en ileli d neminde otuz II Abdulhamit Sultan Abd laziz in sebebi hala z lmemi olan esrarengiz l m nden ve V Murat n iki ay kadar s ren k sa saltanat ndan sonra Osmanl taht na oturdu Osmanl Devleti ni en ileli d neminde otuz y l gibi uzun bir s re idare eden Sultan II Abd lhamid ok de i ik ekillerde ele al n p incelen tarihi bir ahsiyet olarak tarihteki yerini alm bulunmaktad rBelgelerle II Abd lhamid D nemi nde Osmanl mparatorlu u nun ge irmekte oldu u bu zel zaman diliminin yans t Belgelerle 2. eBook à lmas ama lanmakta ve bu d neme ili kin farkl alanlardaki ger ekler belgelerle g n y z ne kar lmaktad r. 2 Abd lhamit Han ve d nemi hakk nda en do ru bilginin adresi bana g re hsan S reyya S rma d r Bir d nem T rkiye sinde k t insan K z l Sultan olarak bellenen bu padi ah , o d nem t m kaynak ve ar ivleri inceleyerek hi de yle bir insan olmad n , aksine b y k haks zl klar yap ld n a k y reklilikle ve cesaretle, azimle y llarca k rs k rs gezip anlatan kendi hocalar ile bile m cadele etmek zorunda olan bu zat kesin delil ve belgelere dayal konu tu u i in, g z mde tarih ili i ok 2 Abd lhamit Han ve d nemi hakk nda en do ru bilginin adresi bana g re hsan S reyya S rma d r Bir d nem T rkiye sinde k t insan K z l Sultan olarak bellenen bu padi ah , o d nem t m kaynak ve ar ivleri inceleyerek hi de yle bir insan olmad n , aksine b y k haks zl klar yap ld n a k y reklilikle ve cesaretle, azimle y llarca k rs k rs gezip anlatan kendi hocalar ile bile m cadele etmek zorunda olan bu zat kesin delil ve belgelere dayal konu tu u i in, g z mde tarih ili i ok g venilirdir Bu y zden en sonda yazaca m eyi en ba ta yazmak isterim E er bu d nemi en do ru kaynaktan okumak istiyorsan z, bu hocan n kitaplar n okuyun ve konferanslar na denk gelirseniz, gidin.Bu kitap, a a da verdi im ha l seferleri hari kitaplar n k sa zetleri gibi olmu 33 y ll k saltanat h zl bir ekilde, ama yine belgeye sayal , aktarm n s z nde yazd gibi zaten bu kitap, dergi vb yerlerde yay nlad makalelerin toplam ndan olu maktad r ve bu y zden yer yer konular n tekrar n da g receksiniz Bir noktadan sonra baz k s mlar tekrar g re g re s k c olsa da kafama yaz lmas a s ndan iyi oldu Kendisinin S m r Ajan ngiliz Misyonerler kitab n da sipari ettim.2.Abd lhamit D nemine ilgimin merak , sadece haks zl a u ram bir padi ah olmas ndan de il, onun d neminde meydana gelen olay ve oyunlar n entrikalar n ve hainliklerin g n m zde de ayn ekilde devam etmesidir Bu y zdendir ki g n m z fark ndal n kazanmak ve yar na do ru ad mlar atabilmek i in ge mi te yap lanlar , at lan ilk ad mlar g rmek, renmek gerekmektedir Bilin li bireyler, bilin li ve fark ndal kla ayd nlanm ocuklar yeti tireceklerdir Belki biz bir ey yapamay z ama onlar yapacakt r, in allah.Benim merak m cezbeden konulardan biri de J n T rkler olarak da bilinen, ttihak ve Terraki Perver f rkas n n partisinin yapt etti i eyler Zira g n m zde onun devam olan bir parti ve zihniyet var Yazar n, J n T rklere zel bir kitap yazmas n isterim, bence b y k bir eksiklik.2 Abd lhamit in saltanat hayat n okudu umda, yaln z bir ba na ok u ra lar vermi kurtlar sofras nda lkesinin hayatta tutmaya al an yanl lar ve do rular ile haks zl k edilmi bir padi ah g r yorum A k as olduk a z ld m kendisine.Kitab herkese tavsiye ederim