Liberhell

Liberhell❮Read❯ ➮ Liberhell ➲ Author Mahmut Eşitmez – Oaklandjobs.co.uk Mahmut E itmez Liberhell de, d nyan n topyek n bir u uruma s r klendi i, bask ve despotlu un yeni bi imlere b r nd , herkesin her eyden phelendi i bir a da y n n bulmaya al an insanlar n bir kentin i Mahmut E itmez Liberhell de, d nyan n topyek n bir u uruma s r klendi i, bask ve despotlu un yeni bi imlere b r nd , herkesin her eyden phelendi i bir a da y n n bulmaya al an insanlar n bir kentin i ine s k m hikayesini anlat yor Kent insanlar ge mi ten kopar lm , gelece e umutla bakmaktan ok uzaklar zg rl k kavram n n neredeyse anlam n tamamen yitirdi i bir d nemde, kentin bir k esinde kendili inden olu mu bir paralel ya am tarz olan Liberhell insanlara a r bedelleri olan bir zg rl k imgesi sunuyor Liberhell dedi kad n, k sa bir s re duraklad , g zleriyle dinleyicileri tarad Bu kentte muvakkat diye adland r lan g menlerle kendini kentin sahibi olarak g ren kadimlerin birlikte ya ad klar bir alan olmay ba arm t syan bu denli yayg nla madan bile, Liberhell ba s k anlar n, bask dan bunalanlar n, hastalar n, ya l lar n, kronik uyumsuzlar n s nma yeri olmu tu Liberhell i biz yaratmad k e er do ru bir tan m olacaksa, Liberhell bizi yaratt Bug n Liberhell de verilen kahramanca savunma sonunda eteler inisiyatifi kaybetti ve belirli bir alana s k t r ld Ard ndan halk n yarat c ve birlikte eylemi ile Merkez Park kurtar ld Merkez Park n zg rle tiren yolda lar m z, hepimize rnek olacak yeni bir ya am yaratt lar Kentin en temiz suyu art k Merkez Park ndan da t l yor Ger ek ve organik tar m birimleri kuruldu ve bu sayede kentin kontrol m z alt nda bulunan b lgelerinde a l k geriletildi Merkez Park nda ocuklara e itim veren e itmenlerimiz, ocuklar n yeniden gelece i hayal etmeye ba lad klar n s yl yorlar Dostlar m Yolda lar m Bu korku ortam nda, bu karanl kta bir gelece imiz oldu unu d nmek, bug nden daha iyi ya ayaca m z bir gelecek hayal edebilmek en b y k mutlulukturLiberhell, Distopia roman n arp c bir ne i Her topya gibi, ilk bak ta yeni bir lkeyi m jdeliyor, okurlar na bir hayal lke, bir yery z cenneti tasar m sunuyor gibi g r nse de, geri planda, i inde ya anan toplumu, mevcut d nyay ve hatta b t n kurumlar yla sistemi ele tiriyor Renginin kara l ona ilham veren bug n n karanl ndan Ama yine de Liberhell in en k t ko ullarda bile daha iyi bir d nyan n m mk n oldu una inanan isyanc lar umut ilkesini tazeliyorlar.

Liberhell Kindle ¼ Paperback
    Liberhell Kindle ¼ Paperback ba s k anlar n, bask dan bunalanlar n, hastalar n, ya l lar n, kronik uyumsuzlar n s nma yeri olmu tu Liberhell i biz yaratmad k e er do ru bir tan m olacaksa, Liberhell bizi yaratt Bug n Liberhell de verilen kahramanca savunma sonunda eteler inisiyatifi kaybetti ve belirli bir alana s k t r ld Ard ndan halk n yarat c ve birlikte eylemi ile Merkez Park kurtar ld Merkez Park n zg rle tiren yolda lar m z, hepimize rnek olacak yeni bir ya am yaratt lar Kentin en temiz suyu art k Merkez Park ndan da t l yor Ger ek ve organik tar m birimleri kuruldu ve bu sayede kentin kontrol m z alt nda bulunan b lgelerinde a l k geriletildi Merkez Park nda ocuklara e itim veren e itmenlerimiz, ocuklar n yeniden gelece i hayal etmeye ba lad klar n s yl yorlar Dostlar m Yolda lar m Bu korku ortam nda, bu karanl kta bir gelece imiz oldu unu d nmek, bug nden daha iyi ya ayaca m z bir gelecek hayal edebilmek en b y k mutlulukturLiberhell, Distopia roman n arp c bir ne i Her topya gibi, ilk bak ta yeni bir lkeyi m jdeliyor, okurlar na bir hayal lke, bir yery z cenneti tasar m sunuyor gibi g r nse de, geri planda, i inde ya anan toplumu, mevcut d nyay ve hatta b t n kurumlar yla sistemi ele tiriyor Renginin kara l ona ilham veren bug n n karanl ndan Ama yine de Liberhell in en k t ko ullarda bile daha iyi bir d nyan n m mk n oldu una inanan isyanc lar umut ilkesini tazeliyorlar. "/>
  • Paperback
  • 448 pages
  • Liberhell
  • Mahmut Eşitmez
  • Turkish
  • 14 May 2018
  • 9786053140