Fil-Mergħat tal-Impossibbli

Fil-Mergħat tal-ImpossibbliIt Tlettax Ta Mejju Steve Sab Ru U Fi Trafalgar Square, Londra, Bil Monument Ta Nelson Warajh Ftakar Fil Kliem Li Kien G Adu Kif Qallu L Bambu Sejja Lu Serafin , Wie Ed Minn Ftit Nies Ma Luqin Sabiex Jg Assu Fuq Il Ejjieni Tar Razza Umana, Xog Olhom Ji Ru Fil Merg At Tal Impossibbli U Jiddrittaw L Img Awwe Ta Addie Or Sakemm Xi Darba Jkun Kollox Dritt Hekk Kif Kien Ippjanat Fil Bidu Imma Steve Ma Jridx Din Ir Responsabbilt Mitluf Fi Mien, Mibluh U Be G An Minn Dak Li Qed Ji Ri Madwaru, Meg Jun Mill Aktar Gwida Improbabbli, Steve Jag Mel Minn Kollox Biex Isib Mezz Kif Itemm Dak Il Mar Il Lejl U Jmur Lura G All Ajja Li Jaf Qabel Ikun Tard Wisq It tlettax ta Mejju 2082 Steve sab ru u fi Trafalgar Square, Londra, bil monument ta Nelson warajh Ftakar fil kliem li kien g adu kif qallu l Bambu Sejja lu Serafin , wie ed minn ftit nies ma luqin sabiex jg assu fuq il ejjieni tal umanit , xog olhom ji ru fil Merg at u jidrittaw l img awwe ta addie or Sakemm xi darba jkun kollox dritt Hekk kif kien ippjanat fil bidu Imma Steve ma jridx din ir responsabbilit Mitluf fi mien, mibluh u be g an minn dak li qed ji ri madwaru, mg ejju It tlettax ta Mejju 2082 Steve sab ru u fi Trafalgar Square, Londra, bil monument ta Nelson warajh Ftakar fil kliem li kien g adu kif qallu l Bambu Sejja lu Serafin , wie ed minn ftit nies ma luqin sabiex jg assu fuq il ejjieni tal umanit , xog olhom ji ru fil Merg at u jidrittaw l img awwe ta addie or Sakemm xi darba jkun kollox dritt Hekk kif kien ippjanat fil bidu Imma Steve ma jridx din ir responsabbilit Mitluf fi mien, mibluh u be g an minn dak li qed ji ri madwaru, mg ejjun mill aktar gwida improbabbli, Steve jag mel minn kollox biex isib mezz kif itemm dak il mar il lejl u jmur lura g al ajja li jaf Qabel ikun tard wisq Bdejt naqra Fil Merg at b nofs qalb min abba li l eneru fantaxjentifiku mhux g al qalbi wisq, i da i jed ma l qari beda jipprogressa, fuqi i jed bdiet tikber il akma tal ktieb Bonello g andu ila partikolari kif jinse il rajjiet flimkien u l mixja tar rakkont il quddiem hija wa da ajja u li t e ek, fil veru sens tal kelma, tkompli taqra. Bidla radikali fil eneru u fl appro lejn il kitba tal awtur mit trilo ija pre edenti G o bitni l idea wara l plott, ta trasport ma mien u li tirran a l milja tal ajja tali mod li g al addie or hija a a po ittiva i da g all eroj hija pi ejjed li ma jridx Laqtitni l malta differenti li oloq l awtur u l fatt li g all kuntrarju ta kotba o ra fl istess eneru l azzjoni qieg da fil bidu u l kalma fit tieni nofs Il karattru misterju ta fuq tal linja huwa wie ed mill i jed li intrigan Bidla radikali fil eneru u fl appro lejn il kitba tal awtur mit trilo ija pre edenti G o bitni l idea wara l plott, ta trasport ma mien u li tirran a l milja tal ajja tali mod li g al addie or hija a a po ittiva i da g all eroj hija pi ejjed li ma jridx Laqtitni l malta differenti li oloq l awtur u l fatt li g all kuntrarju ta kotba o ra fl istess eneru l azzjoni qieg da fil bidu u l kalma fit tieni nofs Il karattru misterju ta fuq tal linja huwa wie ed mill i jed li intrigani jekk mhux l i jed u l fatt li hu minsu a a wa da mal merg at tal impossibli tag mlu aktar affaxxinanti.Nistennew bil erqa t tieni wie ed Er ajt qrajt dan il ktieb qabel ma nibda ta warajh Jien, Wie ed Minnhom u nista nikkonferma l ames stilel L istorja hija interessanti tassew, bid dinjiet futuri li jo olqu l possibilita ta imma inazzjoni fertili anki oltre l istorja nnifisha Il kitba hija wa da moderna u g alkemm science fiction John jirnexxielu jda al kummentarju so jali relevanti li ma t ossux barra minn loku Kwa i asra li l istorja sa tispi a mat tieni ktieb hekk kif fil bidu tieg u il karattru prin ipali jg Er ajt qrajt dan il ktieb qabel ma nibda ta warajh Jien, Wie ed Minnhom u nista nikkonferma l ames stilel L istorja hija interessanti tassew, bid dinjiet futuri li jo olqu l possibilita ta imma inazzjoni fertili anki oltre l istorja nnifisha Il kitba hija wa da moderna u g alkemm science fiction John jirnexxielu jda al kummentarju so jali relevanti li ma t ossux barra minn loku Kwa i asra li l istorja sa tispi a mat tieni ktieb hekk kif fil bidu tieg u il karattru prin ipali jg id li g andu ma una f mo u avventuri ta afna merg at Imqan a L ebda persona ma ibidni.